Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα Βιογραφικά

Με την παρούσα ενημέρωση, σας πληροφορούμε, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 («ΓΚΠΔ»), σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όταν μας στέλνετε το βιογραφικό σας μέσω του ιστοτόπου μας http://www.tapepa.gr/ καθώς και όταν καταθέτετε το βιογραφικό σας για ενδεχόμενη πρόσληψή σας από το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ταμείο Περιθάλψεως Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών» (ΤΑΠΕΠΑ) (στο εξής «το Ταμείο»), που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Καραΐσκου, αρ. 82.

Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται ν’ αλλάξει. Επομένως, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα ενημέρωση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι το «Ταμείο Περιθάλψεως Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών» (ΤΑΠΕΠΑ). Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση tapepa@otenet.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχετε στο Ταμείο, όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας και άλλα σχετικά έγγραφα της επιλογής σας. Τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Ταμείο, περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία για την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία, ενδιαφέροντα, φιλοδοξίες και προσδοκίες και άλλα σχετικά στοιχεία, τα οποία συνήθως περιλαμβάνονται σε βιογραφικό σημείωμα και σε υποστηρικτικά έγγραφα. Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε ορισμένες ιατρικές πληροφορίες ανάλογα με τη φύση της εργασίας για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση.

ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας από εσάς. Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σας από τρίτα πρόσωπα της επιλογής σας (π.χ. προηγούμενοι εργοδότες, καθηγητές, συνάδελφοι) μόνο με την συγκατάθεση σας.

ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό της αξιολόγησης της δυνατότητας πρόσληψής σας από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, θα αξιολογήσουμε τις δεξιότητές σας, τα προσόντα σας, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία σας και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα μας παράσχετε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας ζητήσουμε διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες, για να κανονίσουμε συνέντευξη μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο της αίτησής σας για πρόσληψη και να σας πληροφορήσουμε για ευκαιρίες απασχόλησης στο Ταμείο. Επιπρόσθετα, τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία, όταν το Ταμείο πρέπει να συμμορφωθεί με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. υποβολή στοιχείων στις αρχές) ή να επιδιώξει τα νόμιμα συμφέροντά του (π.χ. να θεμελιώσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματά του). Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω των συστημάτων πληροφορικής που φιλοξενούνται εντός του Ταμείου.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Η μη παροχή προσωπικών δεδομένων και της σχετικής συγκατάθεσης για την επεξεργασία τους δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί η εξέταση της αίτησής σας για πρόσληψη. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση tapepa@otenet.gr . Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης και δεν αποκλείει το Ταμείο από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με άλλη νομική βάση όπως η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις του και/ή η επιδίωξη των νόμιμων δικαιωμάτων της, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα επεξεργαστεί το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ταμείου που κατά περίπτωση εμπλέκεται στην επιλογή υποψηφίων και η Διοίκησή του. Επίσης, μόνον εάν είναι απαραίτητο ή χρήσιμο για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να τα επεξεργαστούν πάροχοι υπηρεσιών στελέχωσης και τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης και συντήρησης συστημάτων πληροφορικής, που θα ενεργήσουν ως εκτελούντες την επεξεργασία εκ μέρους του Ταμείου υποκείμενοι σε αυστηρές συμβατικές ρήτρες εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Ταμείο εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας. Πιο συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 25 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψιν τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία, το Ταμείο εφαρμόζει αποτελεσματικά τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Επίσης, το Ταμείο εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να διασφαλίζει ότι υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Αυτή η υποχρέωση ισχύει για το εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τον βαθμό της επεξεργασίας τους, την περίοδο αποθήκευσης και την προσβασιμότητά τους. Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζουν ότι, εξ΄ ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται προσβάσιμα χωρίς την παρέμβαση του φυσικού προσώπου σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την αξιολόγηση της αίτησής σας για εργασία και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από δώδεκα 12 μήνες από την λήψη του βιογραφικού σας, εκτός εάν από τη νομοθεσία απαιτείται η διατήρησή τους για διαφορετικό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν από τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία του Ταμείου. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αντιδικίας μαζί σας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Τα δικαιώματα, τα οποία εκ του νόμου σας παρέχονται είναι τα κάτωθι: α. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες: α) τους σκοπούς της επεξεργασίας, β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. β. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, μέσω συμπληρωματικής έγγραφης δήλωσης. γ. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Ταμείο τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το Ταμείο υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α)τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β)το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, γ)το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία, δ)τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε)τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στ)τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών. δ. Δικαίωμα περιορισμού: Δικαιούσθε να εξασφαλίζετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α)η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β)η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ)ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δ)το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα παραπάνω, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας, σύμφωνα με τα παραπάνω, ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας. ε. Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στο Ταμείο, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. ζ. Δικαίωμα Εναντίωσης: Δικαιούσθε να αντιτάσσεσθε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. η. Δικαίωμα κατά της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει, όταν η απόφαση: α)είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων, β)επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή γ) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. θ. Συγκατάθεση: Σε περίπτωση που έχετε δώσει συγκατάθεση για τη χρήση από το Ταμείο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της εκ μέρους μας επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Πριν την παροχή της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων, ενημερώνεται σχετικά. Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της. Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας αποστέλλοντας δωρεάν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση tapepa@otenet.gr και θα σας απαντήσουμε εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματος. Σε περίπτωση που για το αίτημά σας απαιτηθούν παραπάνω πληροφορίες, ο συνολικός χρόνος απάντησης ενδέχεται να παραταθεί κατά δύο (2) μήνες ακόμα. Το Ταμείο δεν υποχρεούται να απαντήσει σε αιτήματα που αποστέλλονται καταχρηστικά, επανειλημμένα και για τα οποία έχει ήδη χορηγήσει έγγραφη απάντηση. Όταν ασκείτε τα δικαιώματά σας, μπορεί να σας ζητήσουμε κάποιες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας. Εφόσον δεν ικανοποιήσουμε κάποιο αίτημά σας, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.